Stormöten

Två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten, hålls ett stormöte i enlighet med stadgarna. På höstmötet gås föregående verksamhetsår igenom med en verksamhetsberättelse, en ekonomisk berättelse och revisorns granskning av styrelsens arbete följt av en omröstning om ansvarsfrihet. På vårmötet röstas nästa verksamhetsårs styrelse in. På både höst- och vårmöten kan motioner och propositioner lyftas av såväl styrelsen som medlemmar. Nästföljande stormöte beskrivs nedan.

Vårmöte 2021

Vårmötet kommer att hållas i vår discordserver, tisdag 18:e maj kl 17.15. Samtliga medlemmar får närvara med rösträtt. Nedan följer mötets föredragningslista.

2021-04-08